Przetargi.pl
/Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 8 im.Jana Wyżykowskiego w Lubinie/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Parkowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7468346 , fax. 076 7468346
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
  ul. Parkowa 2 2
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7468346, fax. 076 7468346
  REGON: 00071268600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  /Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 8 im.Jana Wyżykowskiego w Lubinie/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie artykułów żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego. Zadanie Nr 1 03200000-3 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 03140000-4 - Produkty zwierzęce i podobne 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 15600000-4 - Produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15220000-6 - Ryby przetworzone i konserwowane 15800000-6 - Różne produkty spożywcze Zadanie Nr 2 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Zadanie nr 3 15500000-3 - Produkty mleczarskie Zadanie nr 4 15894000-1-6 Różne produkty spożywcze - wyroby gotowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwsp8lubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach