Przetargi.pl
Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta tj. - pomieszczenia budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7 i 8 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 4.051 m2, w tym 1.000m2 powierzchnie płaskie korytarzowe - pomieszczenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zielona 13 of. - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 186,44 m2, - pomieszczenia archiwum Urzędu Miasta Legnicy ul. Św. Piotra 14 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi 297,10 m2 - pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego ul. Chojnowska 2 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 620 m2 - pomieszczenia Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 755,58 m? - pomieszczenia Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym , ul. Mickiewicza 2 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 253,74 m2 - pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38 - powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 611,00 m2 Ogółem powierzchnia podłóg do sprzątania wynosi - 6 774,86 m2. Szczegółowe wymagania : - wykonywania w/w usługi przez nie mniej niż 11 osób zatrudnionych na umowę o pracę: - 3 osoby od godz. 7.00 do 15.00 - 1 etat, - 8 osób od godz. 15.00 do 21.30 - ? etatu, - sprzątanie winno odbywać się na zasadzie podziału powierzchni Urzędu na rejony, gdzie za każdy rejon odpowiada jedna osoba sprzątająca, - sprzątanie odbywa się w dni pracy Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz.15.30 do 21.30 ( we wtorki od 16.00 do 22.00 ) za wyjątkiem pomieszczeń plombowanych, toalety publicznej oraz pomieszczeń na ul. Św. Piotra 14, ul. Zielonej 13 of., ul. Chojnowskiej 2, ul. Mickiewicza 2, ul. Kościuszki 38. -sprzątanie pomieszczeń plombowanych o powierzchni podłóg - 150 m2 odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta po uprzednim uzgodnieniu dokładnej godziny z Zamawiającym, -sprzątanie toalety publicznej dla interesantów w budynek administracyjny Pl. Słowiański 8- w sposób ciągły w godzinach pracy Urzędu Miasta , -sprzątanie pomieszczeń na ul. Św.Piotra 14, ul.Zielonej 13 of., ul.Chojnowskiej 2, ul.Mickiewicza 2, ul. Kościuszki 38 o powierzchni podłóg 2 723,86 m2 odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta w godzinach 7.30 do 15.30 po uprzednim uzgodnieniu dokładnej godziny z Zamawiającym, -sprzątanie pomieszczeń nie plombowanych w razie potrzeby może się odbywać dodatkowo w dniach wolnych ( soboty, niedziele ) po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na wniosek firmy sprzątającej, -sprzątanie korytarzy oraz holi winno być przeprowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego (szorowarek, polerek) do sucha, -środki i sprzęt do utrzymania czystości, oraz worki foliowe do pojemników na śmieci w pomieszczeniach biurowych oraz sanitariatach zabezpiecza Wykonawca, -materiały eksploatacyjne ( papier toaletowy, mydło toaletowe i ręczniki papierowe) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu zabezpiecza Zamawiający. Wykonawca używa środków do utrzymania czystości ogólnie dostępnych posiadających certyfikat. Szczegółowy zakres i harmonogram prac - usługi zawierają załączniki: nr 8 i 9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM - 20.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności - min. 14 dni - max. 30 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach