Przetargi.pl
Kompleksowa usługa utrzymania czystości i całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. oraz usługa utrzymania zieleni, odśnieżania chodników i schodów na terenach przyległych do obiektu

Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 27 70 , fax. 76 746 27 60
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
  ul. Młyńska 4 4
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 27 70, fax. 76 746 27 60
  REGON: 39060498000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa utrzymania czystości i całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. oraz usługa utrzymania zieleni, odśnieżania chodników i schodów na terenach przyległych do obiektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A , należącym do Zamawiającego, zlokalizowanym w Polkowice, ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, zwanego w dalszej części Obiektem, usługi całodobowej ochrony i dozoru mienia w Obiekcie oraz usługi utrzymania zieleni na terenach przyległych do Obiektu oraz odśnieżanie chodników i schodów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.aquapark.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach