Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTEM ENEGETYCZNYM OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŻAGANIU 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŻAGANIU 3. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W ŻAGANIU, 4. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W ŻAGANIU, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO LUBUSKIE 2020

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4771040 , fax. 68 4771017
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4771040, fax. 68 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTEM ENEGETYCZNYM OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ : 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŻAGANIU 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŻAGANIU 3. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W ŻAGANIU, 4. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W ŻAGANIU, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO LUBUSKIE 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia udzielany w 4 częściach Część 1 Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności publicznej : Zespół Szkół nr 1 w Żaganiu, w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020; Część 2 Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności publicznej : Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu, w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020; Część 3 Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności publicznej : Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu, w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020; Część 4 Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z audytem energetycznym obiektu użyteczności publicznej Miejskie Przedszkole nr 3 w Żaganiu, w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020; 3.1. Podstawowe dane techniczne dotyczące obiektów : Cześć 1 Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Żarskiej 1 w Żaganiu : - kubatura - 24387,00 m3 - powierzchnia budynku netto - 4260,00 m2 - liczba kondygnacji - (2, częściowo 3) - liczba lokali - 71 - ogrzewanie z ciepłowni miejskiej - konstrukcja budynku - technologia tzw. wielka płyta W-70 - rok budowy - 1964 Część 2 Zespół Szkół nr 2 przy ul. Nocznickiego 18 w Żaganiu : - kubatura - 31200,00 m3 - powierzchnia użytkowa netto - 10398 m3 - liczba kondygnacji - (zróżnicowanie, max. 5) - liczba lokali - 95 - kotłownia lokalna (gaz) - konstrukcja budynku - technologia tzw. wielka płyta W70 - rok budowy 1974 Część 3 Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. X-Lecia 13 w Żaganiu: - kubatura - 4392,00m3 - powierzchnia użytkowa netto - 1464,00 m2 - liczba kondygnacji - 2 - liczba lokali - 16 - kotłownia lokalna (gaz) - konstrukcja budynku - murowana (bloczki z bet. komórkowego suporeks) - rok budowy - 1986. Część 4 Miejskie Przedszkole nr 3 przy ul. X-Lecia 24 w Żaganiu: - kubatura - 4635 m3 - powierzchnia użytkowa netto - 1159 m2 - liczba kondygnacji - 2 - liczba lokali - 16 - kotłownia lokalna (gaz ) - konstrukcja budynku - murowana (bet. komórkowy suporeks) - rok budowy - 1984 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną w/w obiektów. 3.2. PRIORYTETY DOTYCZĄCE OPRACOWANIA AUDYTÓW W KONTEKŚCIE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU RPO - LUBUSKIE 2020 zostały zawarte w załączniku do SIWZ. KRYTERIA OCENY WNIOSKOW O DOFINANOSWANIE , które należy wziąć pod uwagę przy opracowaniu audytów i projektów termomodernizacji zostały zawarte w załączniku do SIWZ. 3.3. Zakres przewidywanych zadań obejmuje: Opracowanie projektów termomodernizacji dla poszczególnych ww. obiektów stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę . Opracowanie projektowe obejmuje : - inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do celów projektowych - wykonanie audytu energetycznego obiektu obejmującego - termomodernizację bryły budynku, regulację systemów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, - projekt budowlany wykonawczy docieplenia obiektu i regulacji centralnego ogrzewania z ewentualnym uwzględnieniem modernizacji istniejących węzłów ciepłowniczych, - przedmiary, - kosztorysy inwestorskie, - plany BIOZ (dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektów budowlanych n, jeśli jest wymagana przepisami), - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach, - uzgodnienia opracowanych przez inspektora Ochrony P.poż. i Inspektora BHP Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.4. Szczegółowy zakres prac obejmuje : 1. Wykonanie inwentaryzacji pn. Zakres rzeczowy inwentaryzacji : - opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, - opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku - rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz z e schodami, tarasami, chodnikami, śmietnikami, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową - zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych , jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100 - rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacjami oraz sposobem odwodnienia - przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi charakterystycznymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu, kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu) - rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesieniem wszystkich jej elementów - dokumentacja fotograficzna w postaci zdjęć 1a) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ( w zakresie istnienia gniazd ptasich i miejsc lęgowych ) : w przypadku stwierdzenia gniazd i miejsc lęgowych ptaków będących pod ochroną uzyskanie zgody w formie decyzji odpowiedniej jednostki Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk i gniazd ptasich. 2. Wykonanie audytów energetycznych obiektów pod względem : - ustalenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, - ustalenia sprawności systemów ogrzewania - opisaniu i wykonaniu pomiarów systemu wentylacji - wykonaniu charakterystyki energetycznej budynku - zbiorcze zestawienie i ocena obecnego stanu istniejącego budynku - charakterystyka źródeł ciepła systemu ogrzewania i wentylacji - charakterystyka systemu podgrzewania wody - określenie wskaźników emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów budynku - ustaleniu opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie (w dniu sporządzania audytu) - zaplanowanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacji - opracowanie sposobów zmniejszenia zużycia energii - oszacowanie opłacalności każdej z metod i wskazanie najbardziej opłacalnej dla danego obiektu. 3. Opracowanie projektu termomodernizacji obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego w tym opracowanie projektów branżowych wg potrzeb. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania robót. 4. Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja musi dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 3.5. Dokumentacja projektowa powinna zawierać ( dla każdego z obiektów) : - kompleksowy audyt energetyczny (w 3egz.) - projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji (z inwentaryzacją) z załączonym planem BIOZ (należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 5 egz.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w 3 egz.) - kosztorysy inwestorskie (w 3 egz.) - przedmiary robót (w 3 egz.) - oraz wszystkie potrzebne uzgodnienia branżowe, decyzje, pozwolenia, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kompletną dokumentację projektową należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD w formacie PDF w 2egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót w formacie ath. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje projektową zgodnie z: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz 1409 z późn. z zm.); 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami); 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 roku Nr 130 poz.1389 ze zm); 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 roku Nr 202 poz.2072 ze zm); 5) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.). 3.6. Wykonawca składając ofertę na daną część zamówienia jest zobowiązany wyodrębnić koszt wykonania audytu energetycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl w Bip-ie zakladka przyetargi publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach