Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli

Nowosolski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3879015 , fax. 68 3879015
 • Data zamieszczenia: 2011-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowosolski Dom Kultury
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49 49
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 68 3879015, fax. 68 3879015
  REGON: 00064665300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków Nowosolskiego Domu Kultury przy ul. M.J. Piłsudskiego 49 w Nowej Soli. 2. Kubatura budynków 9.003,33 m3. Powierzchnia użytkowa 1.894,23 m2. Powierzchnia zabudowy 1.538 m2. 3. Dokumentację projektową należy opracować uwzględniając następujące założenia projektowe: a) w zakresie dotyczącym przebudowy budynków: - połączenie budynku kotłowni i sali baletowej przy ul. Wesołej z zapleczem technicznym budynku zasadniczego poprzez zabudowę części terenu, - zabudowę balkonu budynku frontowego nad galerią od strony ul. M.J. Piłsudskiego, - zabudowa części terenu przy budynku od strony skweru Szczepana Baka w celu zapewnienia wewnętrznej komunikacji budynku pracowni plastycznej z holem głównym budynku zasadniczego, - poprawa funkcjonalności budynków oraz zapewnienie i usprawnienie wewnętrznej komunikacji pomiędzy wszystkimi budynkami - obecnie część pomieszczeń w budynkach posiada możliwość wejścia jedynie z zewnątrz, b) w zakresie dotyczącym remontu budynków: - termomodernizacja budynków uwzględniając w szczególności ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, - wymiana foteli dla widzów w sali widowiskowej, - wymiana i dostosowanie do nowego zagospodarowania instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz elektrycznej, c) w zakresie dotyczącym budynków: - wykonanie instalacji alarmowej antywłamaniowej, - wykonanie monitoringu zewnętrznego, - wykonanie instalacji alarmowej przeciwpożarowej, - wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, - wykonanie instalacji dla potrzeb audio - video oraz nagłośnienia sali widowiskowej i pomieszczenia kawiarni Teatralna, - sieć strukturalna dla części administracyjno - biurowej i pomieszczeń pracowni, d) w zakresie dotyczącym zagospodarowania terenu: - ogrodzenie terenu, - obsługa komunikacyjna (chodniki, drogi, miejsca postojowe) należy m.in. uwzględnić budowę dodatkowego wjazdu i parkingu od strony ul. Piłsudskiego w stronę kawiarni Teatralnej, - zieleń, - oświetlenie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach