Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3270215, 3284870 , fax. 68 3284871
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamenhofa 1 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3270215, 3284870, fax. 68 3284871
  REGON: 00103663200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.ohp.pl www.lubuska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: a) projekt budowlany i projekt wykonawczy, b) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami, c) uzyskanie wymaganych warunków, pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, d) STWiOR, branżowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztorysów, WKI, e) harmonogram rzeczowo - finansowy, f) wizualizację komputerową do prezentacji publicznej w formacie Power Point, 2) zapewnienia pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 200 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.ohp.pl www. lubuska-bip.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach