Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) zadania pn. Przebudowa istniejącej Stacji Paliw Ośrodka Transportu Leśnego znajdującej się w m. Skwierzyna przy ul. Poznańskiej.

Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7323788 w. 27 , fax. 095 7323788 w. 46
 • Data zamieszczenia: 2011-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.
  ul. Szpitalna 2 2
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7323788 w. 27, fax. 095 7323788 w. 46
  REGON: 81053947900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Jednostki Organizacyjne - własność

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) zadania pn. Przebudowa istniejącej Stacji Paliw Ośrodka Transportu Leśnego znajdującej się w m. Skwierzyna przy ul. Poznańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) zadania pn. Przebudowa istniejącej Stacji Paliw Ośrodka Transportu Leśnego znajdującej się w m. Skwierzyna przy ul. Poznańskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach