Przetargi.pl
Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Sława w roku 2010

Urząd Miejski w Sławie ogłasza przetarg

 • Adres: 67-410 Sława, ul. H. Pobożnego 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3566202 , fax. 068 3566202
 • Data zamieszczenia: 2009-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sławie
  ul. H. Pobożnego 10 10
  67-410 Sława, woj. lubuskie
  tel. 068 3566202, fax. 068 3566202
  REGON: 00052878700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Sława w roku 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zadania wschodzą następujące usługi: 1.Wznowienie i stabilizacja granic działki (bez rozgraniczenia) -do 4 pkt granicznych -za każdy następny punkt 2.Rozgraniczenie działki, sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej -do 4 pkt granicznych, -za każdy następny punkt 3.Wykonanie podziału działki, sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej -na 2 działki, -3 działka i każda następna 4.Ustalenie granic, stabilizacja, pomiar i sporządzenie dokumentacji do sprzedaży-1 działka 5.Sporządzenie opisu i mapy na działki bez pomiaru-1 działka 6.Sporządzenie wykazu zmian gruntowych-1 wykaz 7.Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i 1:500 -aktualizacja za 1 ha 8.Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i 1:500 -nowy pomiar za 1 ha 9.Wykonanie matrycy lewostronnej-za 1 ha 10.Wykaz właścicieli działek-1 działka, 11.Pomiar i mapa powykonawcza sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej -za 1 hm, -następny hm, -studzienka kanalizacyjna 1 szt. 12.Mapy numeryczne do celów projektowych -za 1 ha. 13.Pomiar obiektu budowlanego -za 1 budynek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczt
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach