Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji - budowa dróg leśnych przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w leśnictwach: Bobowicko, Gorzyca, Chycina.

Nadleśnictwo Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Poznanska 38
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Międzyrzecz
  Poznanska 38 38
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji - budowa dróg leśnych przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w leśnictwach: Bobowicko, Gorzyca, Chycina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Droga nr 65 - długość około 1750 m,Droga nr 66 - długość około 650 m - leśnictwo Bobowicko, Droga w oddziale 307 - długość około 300 m - leśnictwo Bobowicko oraz w leśnictwie Chycina, Gorzyca: Droga nr 58 - długość około 2850 m, Droga nr 60 - długość około 7500 m, Droga nr 61- długość około 2500 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach