Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Cybinka

Gmina Cybinka ogłasza przetarg

 • Adres: 69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3911440 , fax. 068 3911363
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cybinka
  ul. Szkolna 5 5
  69-108 Cybinka, woj. lubuskie
  tel. 068 3911440, fax. 068 3911363
  REGON: 00052873500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cybinka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Cybinka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka. Odbiór odpadów obejmuje wszystkie odpady z grupy 20 ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie katalogu odpadów, a)odpady komunalne zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), b)odpady komunalne zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości tzn.: z podziałem na: szkło i opakowania szklane (znane w skrócie szkło)- zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze ZIELONYM, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe (zwane w skrócie tworzywa sztuczne) zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze ŻÓŁTYM, wyroby z papieru (zwane w skrócie papier) zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze NIEBIESKIM, odpady biodegradowalne (zwane w skrócie odpady bio) zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze BRĄZOWYM c)odpady wielkogabarytowe, które nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i workach do zbiórki odpadów, np.: stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. d)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: lodówki, pralki, telewizory, e)zużyte opony z samochodów, środków transportu, ciągników oraz maszyn i sprzętu rolniczego, oraz inne elementy maszyn i pojazdów wytworzone w ramach bytowania, f)odpady budowlane, np.: tworzywa sztuczne (pokrycia dachowe blacha, papa, tworzywa sztuczne z wyłączeniem azbestu, stolarka okienna i drzwiowa, siding, odpady z materiałów ceramicznych, elementy wyposażenia itp.) z wyłączeniem betonu i gruzu betonowego, ceglanego, g)odpady niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska, np.: opakowania z/bez zawartości po rozpuszczalnikach, lakierach, niewykorzystanych farbach, kwasach, klejach, żywicach, alkaliach, środkach ochrony roślin, smarach oraz przepracowane oleje, przeterminowane lekarstwa oraz opakowania po nich, baterie, zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęc, opakowania po aerozolach oraz inne nie wyszczególnione, a zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, h)lekarstw zbieranych w pojemnikach umieszczonych w następujących punktach na terenie miasta Cybinka:Urząd Miejski w Cybince, ul Szkolna 5, 69-108 Cybinka, Apteka Tilia s.c., ul. Krośnieńska 26, 69-108 Cybinka,Apteka Joanna Kępa, ul. Słubicka 5A, 69-108 Cybinka,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905131007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagana kwota wadium 8 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość utworzonych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cybinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach