Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego orzech oraz eco- groszek do Szkół Podstawowych w miejscowościach: Długie, Siecieborzyce, Leszno Górne w roku 2016.

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek 45
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3760772 , fax. 68 3762220
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 068 3760772, fax. 68 3762220
  REGON: 00052677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szprotawa.bip.pbox.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego orzech oraz eco- groszek do Szkół Podstawowych w miejscowościach: Długie, Siecieborzyce, Leszno Górne w roku 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla orzech I oraz eco - groszku do budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach :Leszno Górne, Siecieborzyce, Długie na terenie gminy Szprotawa w następujących ilościach: - Eco - groszek - węgiel kamienny sortymentu groszek, o granulacji 5÷25 mm (groszek energetyczny, płukany, typ 31.2 o nazwie handlowej eco - groszek wartość opałowa równa lub powyżej 28 MJ/kg, popiół - równy lub poniżej - 8%, siarka - równa lub poniżej - 0,6% - 130 ton, - węgiel orzech I o kaloryczności równej lub powyżej 28 MJ/kg, popiół - równy lub poniżej - 8%, siarka - równa lub poniżej - 0,6% - 25 ton, - Pelety o średnicy 8 mm, o kaloryczności równej lub powyżej 16 MJ/kg, popiół - równy lub poniżej 1,%, siarka - równa lub poniżej - 0,08% -25 ton - zrzyny drewniane sosnowe 5 kubików Dostawa do poszczególnych placówek przedstawia się następująco: SP Leszno Górne: - 74 ton eco-groszek - pojemność magazynu ok.18 ton w związku z tym przewiduje się 4 dostawy do magazynu Szkoły w Lesznie Górnym - 2 dostawy w okresie od 02.01.2016 r do 30.04.2016r oraz 2 dostawy w okresie 01.10.2016r do 31.12.2016r. SP Siecieborzyce: -25 ton węgiel orzech - pojemność magazynu ok.10 ton w związku z tym przewiduje się 2 dostawy do magazynu Szkoły w Siecieborzycach, - 1 dostawa w okresie od 02.01.2016 r do 30.04.2016r oraz 1 dostawa w okresie 01.10.2016r do 31.12.2016r. -25 ton pelet - 1 dostawa w okresie od 02.01.2016 r do 30.04.2016r oraz 1 dostawa w okresie 01.10.2016r do 31.12.2016r. -zrzyny drewniane sosnowe - 3 kubiki SP Długie - 56 ton eco-groszek - pojemność magazynu ok.15 ton w związku z tym przewiduje się 3 dostawy do magazynu Szkoły w Długiem - 2 dostawy w okresie od 02.01.2016 r do 30.04.2016r oraz 1 dostawa w okresie 01.10.2016r do 31.12.2016r. - zrzyny drewniane sosnowe - 2 kubiki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 100000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szprotawa.bip.pbox.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach