Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ I OBSŁUGĘ POJAZDÓW. SPRAWA NR 117/PN/2015.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obrońców Stalingradu 10 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, fax. 261 672 556
  REGON: 08051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA NAPRAWĘ I OBSŁUGĘ POJAZDÓW. SPRAWA NR 117/PN/2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji napraw bieżących i obsług pojazdów (lub ich podzespołów). Naprawa odbywać się będzie w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności pojazdów samochodowych będących na ewidencji w 44 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający planuje, w trakcie obowiązywania umowy, wykonanie około 120 napraw/obsług pojazdów o łącznej pracochłonności około 1800rbh. Planowana ilość napraw/obsług pojazdów w okresie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach określonej kwoty, którą dysponuje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji na wykonane usługi i zamontowane części zamienne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach