Przetargi.pl
Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Zorganizowanie i wykonanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gorzowa Wlkp. - w granicach administracyjnych Miasta przy użyciu dwóch samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi, łącznie z kierowcą 8 + 1 będących w dyspozycji Wykonawcy; 2.Samochody muszą być homologacyjnie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniając poniższe warunki: dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 1137 ze zm.); przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; wyposażenie w szyny lub pasy do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampę, podjazd lub windę umożliwiającą wjazd do samochodu wózkiem z osobą niepełnosprawną; wyposażenie w drzwi boczne umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo; wyposażenie w klimatyzację. Dodatkowo oznaczone: znakiem stosowanym powszechnie przez osoby niepełnosprawne; numerem telefonu, adresem i adresem e-mail, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia oraz udzielane informacje o przewozach; logo miasta Gorzowa Wlkp. 3.Taksometry i kasy fiskalne na okres realizacji zadania zabezpiecza Miasto na zasadzie umowy powierzenia mienia. 4.Wykonanie usług przewozowych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości ok. 55.714,28 km lub do wyczerpania środków, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, przy czym Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw do Zleceniodawcy w przypadku nie wykonania podanej przybliżonej ilości kilometrów lub nie wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 5.Wykonanie usługi przewozowej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz uprawnionych osób, którymi są osoby niepełnosprawne z opiekunem lub bez: zameldowane w Gorzowie Wlkp. na stałe lub tymczasowo na okres minimum trzech miesięcy lub osoby zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. co należy potwierdzić umową najmu mieszkania, bądź oświadczeniem właściciela mieszkania o zamieszkiwaniu, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby przed 16 rokiem życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pierwszeństwo przejazdu posiadają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 6.Przewóz osób niepełnosprawnych finansowany jest ze środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Wpływy z tytułu opłat za bilety ponoszone przez Pasażerów stanowią dochód miasta Gorzowa Wlkp. 7.Wykonawca zobowiązany jest do pobierania opłat od pasażerów w wysokości zgodnej z Cennikiem opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp.zawartego w załączniku nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr do SIWZ i przekazywania ich Zleceniodawcy; 8.Wykonanie usług przewozowych:od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00; w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00;poza określonymi godzinami wyłącznie w następujących przypadkach:złożenia zamówienia na dzień roboczy poniedziałek - sobota co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem;złożenia zamówienia na dzień wolny od pracy niedziele i święta co najmniej w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym. 9.Przyjmowanie zamówień na usługi przewozowe:od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00;w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00. 10.Wykonywanie usług przewozowych wg zasad:wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o ile pasażer nie wskaże innej trasy; opłata pobierana będzie od kursu przejazdu, według obowiązującego Cennika opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp.;cennik za przejazd osób niepełnosprawnych ustała Zleceniodawca, przy uwzględnieniu bezpłatnego przewozu osoby towarzyszącej opiekuna i niepobierania opłat z tytułu dojazdu do pasażera;cena kursu z postojem jest sumą należności za przejazd i czas postoju;czas postoju - jest to czas ustalony pomiędzy pasażerem, a dyspozytorem liczony od czasu opuszczenia pojazdu przez pasażera, zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem, iż czas oczekiwania kierowcy nie może być dłuższy niż 10 minut, od umówionej godziny powrotu. Przekroczenie tego czasu traktowane jest jako rezygnacja z usługi;osoba zamawiająca kurs, rezygnująca z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu, ponosi konsekwencje finansowe polegające na obowiązku opłacenia kosztów dojazdu i powrotu wedle stawki przewidzianej w cenniku;pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu; przy kursach indywidualnych Wykonawca pobierać będzie opłatę bezpośrednio w pojeździe, według obowiązującego cennika, na potwierdzenie wniesienia opłaty za przejazd pasażer otrzymywać będzie paragon;opłatę za przewozy wielokrotne pobierać będzie Wykonawca według obowiązującego cennika - na potwierdzenie wniesienia opłaty pasażer otrzymywać będzie dowód wpłaty KP na podstawie którego Zleceniodawca wystawi fakturę VAT;kierowca pojazdu sprawdza wymienione w ust. 5 uprawnienia pasażera do przejazdu; w pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem pojazdów, w szczególności: ubezpieczenia OC, NW, przeglądów okresowych, bieżących napraw, obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych, paliwa, opłat parkingowych, dbania o ogólny stan pojazdów, utrzymania karoserii i wnętrza pojazdów w czystości. 12.Wykonawca zabezpiecza niezbędny personel do obsługi i przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami - prawo jazdy kategorii B uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiada za prawidłową organizację pracy. Zakres obowiązków i czynności przy świadczeniu ww. usług dla osób wykonujących zamówienie ustala Wykonawca. 13.Wykonawca winien dostarczyć Zleceniodawcy przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej prowadzonych usług na kwotę min. 100.000,00zł. 14.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach