Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: część A - ul. Leśnej w miejscowości Zegrze Południowe, część B - chodnika wzdłuż ulicy ul. Głównej w Ryni

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 022 7670441
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1 1
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 022 7670441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: część A - ul. Leśnej w miejscowości Zegrze Południowe, część B - chodnika wzdłuż ulicy ul. Głównej w Ryni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na część A i część B. część A - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Leśnej w miejscowości Zegrze Południowe. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Leśnej na długości ok 270 mb z wykonaniem projektu przepustu. część B - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika wzdłuż ulicy Głównej w miejscowości Rynia. Projekt chodnika od kościoła (z parkingiem) w kierunku Ośrodka Kultury w Ryni. 2. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy zapewnić realizację następującego zakresu opracowania, które składa się na przedmiot umowy: 1) przygotowanie i aktualizacja mapy w skali 1:500 (mapy w składnicy map są w wersji cyfrowej); 2) wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przebieg przedmiotowych dróg oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 3) pisemne uzgodnienia z właścicielami działek, w przypadku konieczności zaprojektowania drogi po działkach prywatnych - uzyskanie przez Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym projektem; 4) badania geotechniczne podłoża gruntowego w/w dróg; 5) opracowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność; 6) projekt budowlany drogi i chodnika w 4 egz. wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 7) projekt wykonawczy w 3 egz.; 8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.; 9) przedmiar robót - 2 egz.; 10) kosztorys inwestorski (wraz z kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień - CPV) - 1 egz.; 11) jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w czasie obowiązywania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę; 12) wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami; 13) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót w wersji elektronicznej na nośnikach CD - należy wykonać z zachowaniem następujących zasad: a) każdy dokument podpisany, poniżej autografu powinien zawierać informację kto podpisał, np. (-) imię i nazwisko, b) żaden zbiór elektroniczny nie może być większy niż 9,5MB, c) nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki pdf. dla przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji itd., powinny być podzielone dopiero gdy któryś przekroczy 9,5 MB. d) nazwy zbiorów elektronicznych powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych), e) jeżeli dokumentacja składa się z więcej niż jednego zbioru, to do tego kompletu powinien być podany jeden zbiór o nazwie spisdok.pdf /spis dokumentów/, w którym podane będą podstawowe informacje o całej dokumentacji, a w szczególności kolejność zbiorów, f) jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się pdf, g) formaty pdf, należy tworzyć w wersjach najbardziej rozpowszechnionych w momencie tworzenia dokumentów. 3. W przypadku zaproponowania w dokumentacji projektowej rozwiązania technologicznego lub produktów konkretnego producenta wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis równoważny tej technologii lub produktów, zgodny z art 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieporet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach