Przetargi.pl
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół

Gmina Odrzywół ogłasza przetarg

 • Adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 67160-57 w. 42. , fax. 048 6716350
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Odrzywół
  ul. Warszawska 53 53
  26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie
  tel. 048 67160-57 w. 42., fax. 048 6716350
  REGON: 00054532000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25,0m x 45,0m, w tym płyta boiska 24,0m x 44,0 m w miejscowości Kłonna; 2) Ogrodzenie boiska; 3) Wykonanie chodników; 4) Zagospodarowanie terenu zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach