Przetargi.pl
Wykonanie analizy propozycji rozwiązań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postanowień projektu nowej ustawy - Prawo wodne

Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 57-92-523, , fax. 0-22 57-92-524
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska
  00922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 57-92-523, , fax. 0-22 57-92-524
  REGON: 106485800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie analizy propozycji rozwiązań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postanowień projektu nowej ustawy - Prawo wodne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy propozycji rozwiązań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postanowień projektu nowej ustawy - Prawo wodne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach