Przetargi.pl
Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000331501
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Badanie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto).Wykonanie pracy badawczej pt. „Badanie plonów zbóż ozimych (pszenicy ozimej i żyta)” na działkach ewidencyjnych, na poziomie kraju i województw, opracowanie metodyki i oszacowanie wielkości plonów, wraz z określeniem zjawisk przyrodniczych i agrotechnicznych mających wpływ na plonowanie tego gatunku.Część 2 - Badanie plonów ziemniakówWykonanie pracy badawczej pt. „Badanie plonów ziemniaków” na działkach ewidencyjnych na poziomie kraju i województw, opracowanie metodyki i oszacowanie wielkości plonów, wraz z określeniem zjawisk przyrodniczych i agrotechnicznych mających wpływ na plonowanie tego gatunku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach