Przetargi.pl
Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. W-wy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. W-wy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Analiza trendów rozwojowych oraz identyfikacja wynikających z nich wyzwań dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitarnego w perspektywie do 2050 r.”. Celem głównym analizy jest wsparcie zarządzania procesami rozwojowymi w m.st. Warszawie i jego obszarze metropolitalnym (dalej: Warszawa) poprzez poznanie stopnia i zakresu wpływu poszczególnych trendów na jego rozwój. Realizacja tego zamówienia pozwoli na lepsze przygotowanie długofalowej polityki rozwoju miasta i metropolii poprzez przygotowanie się do zmian, maksymalne wykorzystanie silnych stron, minimalizację wpływu słabości, wykorzystanie szans oraz przeciwdziałanie przyszłym zagrożeniom wynikających z prognozowanych trendów, efektów tych trendów i wyzwań z nich wynikających. Analiza zostanie wypracowana w procesie eksperckim przy wsparciu Zamawiającego. Przedmiot zamówienia wraz m.in. z ewaluacją Strategii #Warszawa2030 będą stanowić podstawę do przygotowania przyszłej strategii rozwoju miasta. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy (załącznik 1 do SWZ) i opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 5 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.1.1. Podstawy wykluczeniaZamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz. 129 ze zm.).1.2. Warunki udziału w postępowaniu:Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:1.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 analizy trendów, analizy przeprowadzone metodami foresight lub inne opracowania analityczne, diagnostyczne dotyczące miast lub obszarów metropolitalnych o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 000 osób, regionów lub krajów, z wyłączeniem zleceń polegających jedynie na realizacji badań, o wartości min. 130 000 zł brutto każda.Przez foresight rozumiemy analizę prognoz lub hipotez na temat przyszłości w średniej i długiej perspektywie przeprowadzoną w sposób systematyczny i partycypacyjny, z wykorzystaniem odpowiedniego dla tego rodzaju analizy metod i narzędzi. Analizy foresightowe charakteryzują się wykorzystaniem różnorodnego zestawu metod, które można podzielić na kilka podstawowych grup: jakościowe, analityczne, projekcyjne oraz przyczynowe. Do narzędzi wykorzystywanych w foresightcie należą m.in.: badanie Delphi, panele eksperckie, gry, symulacje i modele, metoda scenariusza. Celem foresightu nie jest przewidywanie przyszłości, a pomaganie w jej budowaniu. Foresight ma na celu uświadomienie perspektyw, przygotowanie do zmian, wskazania „odpowiednich” kierunków działania. Foresight opiera się o indywidualne założenia i cele, a wybór metod i narzędzi wykorzystywanych przy jego opracowaniu powinien być dobrany indywidualnie i zawsze będzie kwestią oceny opartej na konkretnym kontekście i charakterze zagadnienia;1.2.2. dysponuje osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz wskaże do realizacji zamówienia co najmniej 6 takich osób, wśród których będą:a. kierownik projektu – osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 2 projektami z zakresu analizy trendów, analiz przeprowadzonych metodami foresight lub innych opracowań analitycznych, diagnostycznych dotyczących miast lub obszarów metropolitalnych o liczbie mieszkańców przekraczającej 200 000 osób, regionów lub krajów, z wyłączeniem zleceń polegających jedynie na realizacji badań, o wartości co najmniej 130 000 zł brutto każda;b. ekspert kluczowy (ekspert ds. prognozowania trendów, tworzenia scenariuszy przyszłości) – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w charakterze eksperta ds. prognozowania trendów lub tworzenia scenariuszy przyszłości lub foresightu, w co najmniej 2 projektach z zakresu analizy trendów lub analiz przeprowadzonych metodami foresight dotyczących miast, obszarów metropolitalnych, regionów lub krajów.c. analityk danych ilościowych i jakościowych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w charakterze analityka lub badacza w co najmniej 2 projektach, w zakresie analiz społeczno-ekonomicznych, obejmujących analizy danych zastanych i danych wywołanych (za taki projekt uznaje się również komponent lub etap analityczno-badawczy większego zlecenia), przy czym dla przynajmniej jednego z powyższych projektów była odpowiedzialna za opracowanie metodologii badania;d. moderator – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła co najmniej 10 spotkań o tematyce społecznej lub gospodarczej w formule warsztatów, seminariów lub moderacji pracy ciał kolegialnych, grup roboczych każdorazowo z udziałem co najmniej 10 osób;e. ekspert ds. gospodarczych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i bankowości lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy makroekonomiczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce gospodarczej;f. ekspert ds. społecznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie socjologii, politologii, psychologii, kulturoznawstwa lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy społeczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce społecznej;g. ekspert ds. klimatyczno-środowiskowych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu, gospodarki wodnej lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy środowiskowe lub klimatyczne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce środowiskowej lub klimatycznej;h. ekspert ds. przestrzennych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie geografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki, geodezji, kartografii lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy przestrzenne lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce przestrzennej;i. ekspert ds. geopolitycznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe – w zakresie nauk politycznych, administracji, stosunków międzynarodowych, europeistyki, zarządzania w instytucjach publicznych lub pokrewnym, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy polityczne/strategiczne/ uwzględniające czynniki przestrzenne na poziomie międzynarodowym lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji o tematyce politycznej/strategicznej, w których uwzględniono czynniki przestrzenne;j. ekspert ds. technologicznych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe – w zakresie fizyki, robotyki, automatyki, biotechnologii, technologii produkcji lub pokrewnych, która w ciągu ostatnich 5 lat opracowała minimum 2 analizy lub prognozy o tematyce dotyczącej rozwoju technologii lub wpływu technologii na sytuację społeczno-gospodarczą lub jest autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji w tym zakresie.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia maksymalnie dwóch funkcji w zespole projektowym z tym, że każdy ekspert tematyczny wymienionych w literach e-j może być przypisany tylko do jednego obszaru tematycznego. Ekspert tematyczny może jednocześnie pełnić dodatkowo jedną z czterech pozostałych funkcji w zespole projektowym. Na przykład kierownik projektu może być jednocześnie ekspertem ds. technologicznych, kierownik projektu może być jednocześnie moderatorem, ale ekspert ds. gospodarczych nie może być jednocześnie ekspertem ds. technologicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach