Przetargi.pl
Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Części: 1÷20. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.05.2022

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Aleje Jerozolimskie 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010705939
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Części: 1÷20. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.05.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Ekspert ds. hematologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 2: Ekspert ds. serologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 3: Ekspert ds. diagnostyki molekularnej (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 4: Ekspert ds. immunologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 5: Ekspert ds. biochemii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 6: Ekspert ds. mikrobiologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 7: Ekspert ds. prawa (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 8: Ekspert ds. diagnostyki laboratoryjnej/cytologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 9: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 10: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 11: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 12: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 13: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 14: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 15: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 16: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 17: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 18: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Część 19: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Część 20: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla logopedów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach