Przetargi.pl
Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000001258
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest analiza proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych (bioapatyt w kościach i zębach ludzkich i zwierzęcych, węglany w tkankach ludzkich i zwierzęcych, gleba i skały, tkanki roślin) za pomocą spektrometrii masowej jonizacji termicznej (TIMS) na rzecz Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi udowodnić, że dysponuje sprawnym spektrometrem mas jonizacji termicznej (TIMS) zapewniającym błąd pomiaru mniejszy niż 0.000020.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach