Przetargi.pl
Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Części: 1÷20. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.05.2022

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Aleje Jerozolimskie 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010705939
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Części: 1÷20. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.05.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Ekspert ds. hematologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 2: Ekspert ds. serologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 3: Ekspert ds. diagnostyki molekularnej (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 4: Ekspert ds. immunologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 5: Ekspert ds. biochemii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 6: Ekspert ds. mikrobiologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 7: Ekspert ds. prawa (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 8: Ekspert ds. diagnostyki laboratoryjnej/cytologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Część 9: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 10: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 11: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Część 12: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 13: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 14: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Część 15: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 16: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 17: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Część 18: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Część 19: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Część 20: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla logopedów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Warunki udziału w postępowaniu:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.2.4. Zdolność techniczna i zawodowa:2.4.1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca (osoba fizyczna) posiada kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych częściach zamówienia (1-20).2.4.2. Warunek ten zostanie również spełniony jeżeli Wykonawca (np. osoba prawna, która może być jednocześnie osobą skierowaną do realizacji zamówienia) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przez cały okres obowiązywania umowy) oraz posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie tj. zapewni eksperta posiadającego niezbędne wymagania:Część 1: Ekspert ds. hematologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie hematologii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 2: Ekspert ds. serologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie serologii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 3: Ekspert ds. diagnostyki molekularnej (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie diagnostyki molekularnej3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 4: Ekspert ds. immunologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie immunologii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 5: Ekspert ds. biochemii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie biochemii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 6: Ekspert ds. mikrobiologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie mikrobiologii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 7: Ekspert ds. prawa (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie prawa3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 8: Ekspert ds. diagnostyki laboratoryjnej/cytologii (do opracowania programu kursu dla diagnostów laboratoryjnych)Wymagania niezbędne:1) stopień naukowy na poziomie minimum doktora2) posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie cytologii3) doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat4) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medycznąCzęść 9: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy magistra w zakresie dietetyki (1)2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu dietetyka3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią lub szkołą policealnąCzęść 10: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy licencjata w zakresie dietetyki (2)2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu dietetyka3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medyczną lub szkołą policealnąCzęść 11: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla dietetyków)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy technika dietetyki (3)2) 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dietetyki3) roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu dietetykaCzęść 12: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy magistra w zakresie elektroradiologii2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu elektroradiologa3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią lub szkołą policealnąCzęść 13: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy licencjata w zakresie elektroradiologii2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu elektroradiologa3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią medyczną lub szkołą policealnąCzęść 14: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla elektroradiologów)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy technika elektroradiologii2) 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie elektroradiologii3) roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu elektroradiologaCzęść 15: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią wyższąCzęść 16: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego lub tytuł zawodowy magistra na kierunku przydatnym do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej2) 5-cio letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią wyższąCzęść 17: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych)Wymagania niezbędne:1) tytuł zawodowy technika analityki medycznej lub tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub tytuł zawodowy magistra na kierunku przydatnym do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej2) roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu diagnostyki laboratoryjnej3) roczna udokumentowana współpraca z uczelnią wyższąCzęść 18: Ekspert 1 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Wymagania niezbędne:1) osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (4)2) 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logopedii3) 3 letnia udokumentowana współpraca z uczelnią wyższąCzęść 19: Ekspert 2 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Wymagania niezbędne:1) osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (4)2) 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logopedii3) roczna udokumentowana współpraca z uczelnią wyższąCzęść 20: Ekspert 3 (do opracowania programu kursu dla logopedów)Wymagania niezbędne:1) osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (4)2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logopedii3) 3 letni staż pracy w zawodzie logopedyOpis odnośników nr (1), (2), (3), (4) opisany jest w SWZ ze względu na ograniczenia znaków na platformie e-zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach