Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z oznakowaniem na potrzeby kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
  ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 363190367
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z oznakowaniem na potrzeby kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z oznakowaniem na potrzeby kampanii Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022 tj. opasek odblaskowych na rzep na ramię i piórników wykonanych z piankowej tkaniny z karabinkiem.Zamówienie na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z oznakowaniem będzie udzielane w 2 częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość wszystkich części zamówienia przekracza 130 000 zł netto. Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi: 32 513,36 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach