Przetargi.pl
Wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-521 Warszawa, Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226408511 , fax. +48228487794
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
  Rakowiecka 37A
  02-521 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226408511, fax. +48228487794
  REGON: 000319167
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach