Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz usługi w zakresie wsparcia tego systemu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4921134, 4921135 , fax. 224 921 149
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4921134, 4921135, fax. 224 921 149
  REGON: 15524960100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz usługi w zakresie wsparcia tego systemu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie w infrastrukturze zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, systemu bezpieczeństwa antywirusowego, zwanego dalej „Oprogramowaniem” oraz udzielenie licencji na Oprogramowanie, obejmującej dostęp do jego aktualizacji przez 36 miesięcy (3 lata) od dnia odbioru Oprogramowania przez zamawiającego; b) świadczenie przez wykonawcę usług w zakresie wsparcia Oprogramowania w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru Oprogramowania, a także sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej Oprogramowania. Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne, serwisowe Oprogramowania oraz dotyczące usług w zakresie wsparcia Oprogramowania i gwarancji na te usługi, a także wymagania/funkcjonalności opcjonalne, opisano w załączniku nr 1a do SIWZ, który pozostaje w ścisłym związku z ISTOTNYMI POSTANOWIENIAMI UMOWY, określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: • pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NRB 19 1010 1010 0094 1013 9120 0000 • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancje bankowe • gwarancje ubezpieczeniowe • poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp. O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku zamawiającego, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w terminie związania ofertą, który upływa 19 grudnia br.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie tytułu/statusu partnera producenta oferowanego oprogramowania antywirusowego, aktualnego/ważnego na dzień złożenia dokumentu dowodzącego posiadanie takiego statusu, a w przypadku wykonawcy realizującego zamówienie – w całym okresie umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach