Przetargi.pl
Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 12293240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 16 grudnia 2019 r. (w zależności, co nastąpi pierwsze). Aktywacja licencji musi nastąpić w dniu 16 grudnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach