Przetargi.pl
odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres dwuletni dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 621 53 10, , fax. 22 625 73 51
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Nowowiejska 24
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 53 10, , fax. 22 625 73 51
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ oraz www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Aktualnosci/Zamowienia-publiczne/Przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres dwuletni dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres dwuletni dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: należy złożyć oświadczenia zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach