Przetargi.pl
Zakup oprogramowania antywirusowego na okres 24 miesięcy oraz licencji Retention Lock dla DELL EMC Data Domain

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-082 Warszawa, Senatorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 10 733, - , fax. 22 44 10 737
 • Data zamieszczenia: 2020-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 10 733, -, fax. 22 44 10 737
  REGON: 16182425000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gif.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania antywirusowego na okres 24 miesięcy oraz licencji Retention Lock dla DELL EMC Data Domain
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania w podziale na 2 części: Część 1 - zakup oprogramowania antywirusowego na okres 24 miesięcy, Część 2 - zakup jednej licencji na aktywację funkcji Data Domain „Retention Lock” wraz ze wsparciem technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach