Przetargi.pl
Zakup wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej statystyki publicznej Symantec Endpoint Protection wraz z uzupełnieniem posiadanego stanu licencyjnego

Centrum Informatyki Statystycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 608 31 44 , fax. 22 825 15 22
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyki Statystycznej
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 608 31 44, fax. 22 825 15 22
  REGON: 14239685800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana centralnej jednostce administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej statystyki publicznej Symantec Endpoint Protection wraz z uzupełnieniem posiadanego stanu licencyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej statystyki publicznej Symantec Endpoint Protection wraz z uzupełnieniem posiada-nego stanu licencyjnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 3-letniego wsparcia producenta dla posiadanych 8400 sztuk licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection oraz dostawa 1000 bezterminowych licencji wraz z 3-letnim wparciem producenta na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection jako uzupeł-nienie posiadanego stanu licencyjnego dla systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej staty-styki publicznej, w tym: 1). Dostawę kluczy aktywacji na trzyletnie (dostarczane rocznie) wsparcie producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Symantec Endpoint Protection w liczbie 8400 sztuk pozwala-jących na pobieranie aktualnych baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z pomocy technicznej. 2). Dostawę oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection w najnowszej dostępnej wersji wraz z bezterminowymi licencjami w liczbie 1000 sztuk jako uzupełnienie posiadanych przez Zamawiającego licencji, wraz z trzyletnim (dostarczanym rocznie) wsparciem producenta, pozwala-jącym na pobieranie aktualnych baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z pomocy technicznej. 3). Świadczenie konsultacji technicznych (asysty technicznej), dotyczących działania systemu ochrony antywirusowej pracującego w oparciu o posiadane przez Zamawiającego i dostarczone przez Wyko-nawcę licencje oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8.2 Wadium może być wniesione w: 8.1.1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa Nr konta: 65 1010 1010 0026 1313 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium - przetarg CIS-WAZ.271.10.2020”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.1.3 gwarancjach bankowych, 8.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta-wy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach