Przetargi.pl
Dostawa programów antywirusowych dla SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 31 000, 22 59 355 65 , fax. 22 59 35 541
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne
  Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 31 000, 22 59 355 65, fax. 22 59 35 541
  REGON: 17840000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa programów antywirusowych dla SGGW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia polega na dostawie licencji oprogramowania antywirusowego – programu antywirusowego dla stacji roboczych i programu antywirusowego dla serwerów na 48 miesięcy oraz na świadczeniu usługi wsparcia przez 48 miesięcy od dnia dostarczenia licencji. a) Zakres zamówienia podstawowego to 3 790 licencji, w tym 3 720 licencji dla stacji roboczych i 70 licencji dla serwerów plików. b) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, tj. 758 licencji dla systemu operacyjnego Windows, w tym 744 licencji dla stacji roboczych i 14 licencji dla serwerów plików, po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił świadczenie usługi wsparcia standardowego dla licencji zakupionych w zamówieniu podstawowym przez okres 48 miesięcy od dnia dostarczenia licencji, zgodnie z punktem IV Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Licencje zakupione z zastosowaniem prawa opcji objęte będą wsparciem świadczonym od dnia ich dostarczenia do końca okresu trwania wsparcia licencji z zamówienia podstawowego. 2. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem realizacji umowy, o czym informuje Wykonawcę odrębnym zawiadomieniem. 3. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeśli wyżej wymienione oświadczenie zostanie złożone przez Wykonawcę razem z ofertą, to mimo wszystko, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć ponownie wymagane oświadczenie w powyższym terminie, po powzięciu informacji o tym, kto złożył oferty w danym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach