Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla podopiecznych MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 05804 Pruszków, ul. Helenowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 728-11-81 , fax. 0-22 728-11-81
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Helenowska
  05804 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 728-11-81, fax. 0-22 728-11-81
  REGON: 216796890901
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczanie posiłków obiadowych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla podopiecznych MOPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres usługi to przygotowanie i dostarczenie gorących dwudaniowych posiłków obiadowych osobom korzystającym z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych. 2. Zamawiający zapewnia salę konsumpcyjną w postaci wyznaczonego pomieszczenia usytuowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Księcia Józefa 1 w Pruszkowie zwanego w dalszej części „DDPS”. 3. Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu dostawy. 4. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie na dostawę obiadów do DDPS w godz. 12.00 – 12.15 w ilości uzgadnianej między stronami. 5. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie ilościowe na wyżywienie w terminie ustalonym z Wykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą z tym, że zgłoszenie przez Zamawiającego ilości posiłków będzie odbywać się co najmniej do godz.9.00 dnia poprzedniego niż dzień przygotowania i dostarczenia posiłków. 6. Każdy posiłek obiadowy powinien zawierać: produkty będące źródłem białka zwierzęcego takich jak: mięso, drób, ryby, jaja, uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (dodatek owocowo – warzywny np. jarzyny, surówki, sałatki lub owoce), zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia dla osób dorosłych. 7. Posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, uwzględniające racje pokarmowe dla osób powyżej 40 r.ż. tj.1500 kcal, zdrowe, urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. 8. Obiady przyrządzane będą: trzy razy w tygodniu z porcją mięsa, raz w tygodniu z rybą oraz jeden raz jako posiłek bezmięsny (z uwzględnieniem źródła białka zwierzęcego, np. zupa z wkładką mięsną). 9. Gotowe posiłki porcjowane dla każdej osoby składać się będą z dwóch dań po obróbce termicznej w ilości wagowej ustalonej (dopuszczalne jest odstępstwo od powyższej wagi w granicach ± 5%): • napoju/kompotu – 250ml • zupy w ilości 400ml • drugiego dania składającego się z porcji mięsa: (Mięso b/k - 130g lub Mięso mielone - 130g lub Mięso z /k - 150g lub Ryby - 130g), Ziemniaków do drugiego dania - 220g (lub Kaszy/makaronu/ryżu –200g) oraz Surówki - 110g lub Posiłku bezmięsnego (np. pyzy, kluski, naleśniki, kopytka, pierogi– 300g) 10. W przypadku potraw, w których mięso jest rozdrobnione, porcja czystego mięsa powinna również wynosić 130g. 11. Zamawiający nie przewiduje zamawiania posiłków składających się z podrobów – za wyjątkiem wątróbki. 12. Do każdego drugiego dania (bez względu czy jest mięsne, czy bezmięsne) wymagane jest dołączenie surówki lub warzyw na ciepło lub owoc. 13. Wykonawca zabezpiecza, aby wszystkie posiłki były w jednorazowych, izotermicznych, zakrytych, atestowanych naczyniach do transportu żywności i do spożywania posiłków bezpośrednio z tych naczyń. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. 14. Wykonawca dostarcza każdorazowo atestowane sztućce jednorazowego użytku dla każdej osoby która otrzyma posiłek w danym dniu a na żądanie Zamawiającego okazać stosowne atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczalność pojemników i sztućców do kontaktu z żywnością w których będą przewożone posiłki oraz naczyń z których osoby będą je spożywały. 15. Posiłki obiadowe powinny nadawać się bezpośrednio do spożycia bez konieczności podgrzewania. Wymagana temperatura wydawanych posiłków powinna osiągnąć w ich środku: co najmniej 75˚C dla zup, co najmniej 65˚C dla drugich dań oraz nie przekraczać 4˚C w przypadku surówek. 16. Wykonawca zapewnia transport dopuszczony do przewozu posiłków, odpowiednie pojemniki termiczne utrzymujące temperaturę dań gorących oraz surówek do przewozu posiłków oraz pojemniki na odpady pokonsumpcyjne, które będzie zabierał każdego dnia w godzinach 14°° - 15°° z DDPS. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia posiłków w pojemnikach termicznych na czas transportu, w taki sposób, aby zawartość poszczególnych porcji nie wylewała się do pojemników zbiorczych. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia posiłków, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie kolejną partię uszkodzonego produktu. 18. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 19. Zamawiający zapewnia obsługę w zakresie wydawania gotowych, porcjowanych obiadów podopiecznym. 20. W dniach związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem zamiast obiadu Wykonawca przygotuje i wyda w czasie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym, tradycyjny posiłek świąteczny o uroczystym charakterze. 21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jadłospisu miesięcznego i przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego jadłospisu. Posiłki powinny być urozmaicone i tak przygotowywane aby nie powtarzały się w ciągu dekady. Jadłospis powinien zawierać listę potencjalnych alergenów oraz wartość kaloryczną poszczególnych posiłków. Jadłospis ma dokładnie określać z czego wykonane są poszczególne dania (np. z jakiego rodzaju mięsa przygotowany jest kotlet i na jakim rodzaju mięsa gotowana jest zupa, a także z jakich owoców przygotowywany jest kompot). W przypadku zmiany jadłospisu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy powiadomi on Zamawiającego najpóźniej w tym samym dniu w godzinach porannych. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jadłospisu oraz przeprowadzenia kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych surowców, procesów technologicznych oraz norm jakościowych i żywieniowych posiłków oraz zgłaszania Wykonawcy uwag w tym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach