Przetargi.pl
Usunięcie kolizji słupów energetycznych z chodnikiem wraz z przebudową linii napowietrznej nN - ulepszenie sieci energetycznych w ciągu drogi krajowej Nr 62 odc. Czołowo - Włocławek w m. Brześć Kujawski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3234500,3234580 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3234500,3234580, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 01751157500036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie kolizji słupów energetycznych z chodnikiem wraz z przebudową linii napowietrznej nN - ulepszenie sieci energetycznych w ciągu drogi krajowej Nr 62 odc. Czołowo - Włocławek w m. Brześć Kujawski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usunięcie kolizji słupów energetycznych z chodnikiem wraz z przebudową linii napowietrznej nN - ulepszenie sieci energetycznych w ciągu drogi krajowej Nr 62 odc. Czołowo - Włocławek w m. Brześć Kujawski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach