Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w Sadkach na ulicy Lipowej i Powstańców Wielkopolskich oraz w Sadkach na ulicy Kasztanowej

Gmina Sadki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-110 Sadki, ul. Strażacka 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 339 39 30 , fax. 52 339 39 59
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadki
  ul. Strażacka 11 11
  89-110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 339 39 30, fax. 52 339 39 59
  REGON: 09235090300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sadki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w Sadkach na ulicy Lipowej i Powstańców Wielkopolskich oraz w Sadkach na ulicy Kasztanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w Sadkach na ulicy Lipowej i Powstańców Wielkopolskich oraz w Sadkach na ulicy Kasztanowej. Zamówienie obejmuje wykonanie 2 zadań. Budowa oświetlenia ulicznego w Sadkach na ulicy Lipowej i Powstańców Wielkopolskich na ulicy Powstańców Wielkopolskich i Lipowej w Sadkach na działkach nr 17 i 21 poprzez budowę linii kablowej typu YAKY 4 35mm2 długości 416mb oraz ośmioma słupami oświetleniowymi o wys. 7,0m. Budowa oświetlenia ulicznego w Sadkach na ulicy Kasztanowej poprzez budowę linii kablowej YAKY 4x35 mm2 długości 151mb oraz trzema słupami stalowymi S80 na fundamencie oraz przyłącze elektroenergetyczne kablowe do szafki oświetlenia ulicznego na ulicy Kasztanowej na słupie RK 107 zabudować odgromniki typu BOP R 0,66 5 z wyłącznikiem, wykonać uziemienie o odporności max 10 om, zejść przyłączem kablowym YAKY 4x35 mm2 do złącza ZK1 1P nr 107 1, wejście kabla na słup ustawić w rurze ochronnej. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane, oraz pomocniczo przedmiar robót załączony do SIWZ. Rozliczenie robót będzie ryczałtowe, dlatego zaleca się szacować wartość oferty na podstawie dokumentacji projektowej, własnej wiedzy i doświadczenia oraz ewentualnej wizji lokalnej. Ewentualnie podane w niniejszej specyfikacji, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót oraz innych dokumentach nazwy własne pochodzenie, producent, itd. mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000 zł słownie: dwa tysiące złotych. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale jeśli wynika to z ich treści. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku 45 8179 0009 0030 1266 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, z dopiskiem wadium Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sadki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach