Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 052 3256606
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 052 3256606
  REGON: 09235693000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych w butlach i zbiornikach wraz z ich dzierżawą - do obiektów Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy, w ilościach i rodzajach podanych w załącznikach nr 1a -1d Formularzach cenowych / Przedmiot zamówienia, z podziałem na 4 pakiety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpcp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach