Przetargi.pl
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala

Gmina Miasto Kowal ogłasza przetarg

 • Adres: 87-820 Kowal, ul. Piwna 24
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2841255, 2842026 , fax. 54 2842231
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Kowal
  ul. Piwna 24 24
  87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2841255, 2842026, fax. 54 2842231
  REGON: 91086678400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowal.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót. Zakres i opis zadania stanowi: kosztorys nakładczy zał. nr 7, projekt wykonawczy zał. Nr 8, projekt budowlany zał. Nr 8a, specyfikacja techniczna wykonania robót zał. Nr 9 do SIWZ. Zamawiający przekaże Wykonawcy do zamontowania 56 szt. opraw ledowych, 53 szt. słupów oświetleniowych, 53 szt. fundamentów, 53 szt. wysięgników jedno i dwuramiennych. Wykonawca winien posiadać projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia. Ze względu na prowadzone przez Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu równoczesnych robót budowlanych polegających na skablowaniu centrum Miasta Kowal, zamawiający posiada zobowiązanie Energa-Operator S.A. do użyczenia wykopu (na odcinku pokrywającym się z trasą skablowania centrum Kowala) celem ułożenia kabla oświetleniowego w jednym wykopie. W tym celu zmniejszono roboty ziemne w kosztorysie nakładczym. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowal.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach