Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku

Gmina Miejska Ciechocinek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2836458, 4161800 , fax. 054 2836423
 • Data zamieszczenia: 2015-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechocinek
  ul. Kopernika 19 19
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2836458, 4161800, fax. 054 2836423
  REGON: 91086639900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechocinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Wykonanie kablowej linii oświetleniowej oraz montaż słupów i opraw wraz z robotami towarzyszącymi. Zastosować słupy z herbem Ciechocinka, b) Dopuszcza się materiały innych producentów niż wykazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych tj. wykonanych z tego samego materiału, o podobnych parametrach technicznych oraz wizualnie podobnych i uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. c) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i pomiarów. d) Uruchomienie wykonanego oświetlenia e) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (2 egz.) f) Opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach