Przetargi.pl
budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Cekcyn ul. Leśna, Polna, Madera oraz w miejscowości Zdroje gmina Cekcyn

Gmina Cekcyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, ul. Szkolna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3347550, 3347564 , fax. 052 3364087
 • Data zamieszczenia: 2015-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cekcyn
  ul. Szkolna 2 2
  89-511 Cekcyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3347550, 3347564, fax. 052 3364087
  REGON: 00053157100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cekcyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Cekcyn ul. Leśna, Polna, Madera oraz w miejscowości Zdroje gmina Cekcyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej asfaltowej (Cekcyn ul. Leśna i Madera) oraz wzdłuż drogi gminnej gruntowej (Cekcyn ul. Polna i Zdroje). Długość planowanej sieci oświetlenia to około 3.120 mb. Planuje się zainstalowanie 59 szt opraw oświetlenia ulicznego LED, o mocy 30 W (20 szt) i o mocy 50 W (39 szt) na słupach stalowych ośmiokątnych ocynkowanych o wysokości 8,0 m z pojedynczym wysięgnikiem łukowym. Słupy posadowione zostaną na fundamentach betonowych F 150/200 przewidzianych dla danego typu słupa. W projekcie budowlanym zaplanowano oprawy sodowe. Zamawiający dokonuje zamiany opraw sodowych 70 W i 100 W na LED-owe o mocy odpowiednio 30 W i 50 W. Wymagania w stosunku do opraw drogowych: - szczelność opraw min. IP66, - odporność mechaniczna min. IK10, - dwuczęściowy korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, pokrytego farbą proszkową, - szyba ze szkła hartowanego odpornego na udary mechaniczne i działanie promieni UV, - filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania nieczystości, - możliwość regulacji kąta oprawy w stosunku do płaszczyzny drogi, - budowa oprawy powinna pozwalać na wymianę układu optycznego, źródeł światła oraz modułu zasilającego bez konieczności demontażu całej oprawy, - panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę, - panel LED powinien stanowić integralną całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi, - oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych, - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość 50Hz, - współczynnik mocy większy lub równy 0,8, - panel LED o emitowanej barwie światła 4000 +/- 500 K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70, - dopuszczalne temperatury otoczenia od -30°C do + 40°C, - minimalny okres gwarancji powinien wynosić min. 5 lat, - trwałość diod LED min. 50 000h, - sprawność świetlna min. 82%, - rozsył światła niesymetryczny - kąt rozsyłu ca 142° x 57°. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych dostępnych na stronie internetowej: www.bip.cekcyn.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Koronowo O/Cekcyn Nr 85 8144 0005 2007 0070 0245 0006. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Cekcyn, 89-511 Cekcyn ul. Szkolna 2, pok. nr 19 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cekcyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach