Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta i gminy Świecie

Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 00052518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta i gminy Świecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie gminy Świecie w zakresie: - ustawienie nowych znaków drogowych pionowych - wymiana istniejących znaków drogowych pionowych - wymiana tarcz znaków drogowych pionowych przy dobrym słupku - wymiana uszkodzonych słupków - prostowanie zgiętych słupków i tarcz znaków - ustawienie nowych barier ochronnych rurowych - wymiana barier ochronnych rurowych - ustawienie luster drogowych - wymiana luster drogowych - wykonanie nowego i odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego dróg cienko i grubowarstwowego 2) wykonanie prac nastąpi na wezwanie i w zakresie określonym przez Zamawiającego. - naprawa oznakowania pionowego nastąpi w ciągu 1 dnia od chwili zgłoszenia, a w przypadku gdy uszkodzenie oznakowania w sposób bezpośredni może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia - planowa wymiana starych znaków pionowych, ustawienie nowych znaków pionowych oraz ustawienie nowych i wymiana barier nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia - odnowienie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 3) Wykonawca zapewni telefon kontaktowy i fax czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu 4) szczegółowy zakres prac zawiera zestawienie jednostkowe prac w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta i gminy Świecie stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332908
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.swiecie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach