Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w Barcinie oraz utwardzenie kostką betonową alejki na cmentarzu w Barcinie

Gmina Barcin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 383 41 55 , fax. 0 52 383 41 43
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barcin
  ul. Artylerzystów 9 9
  88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 383 41 55, fax. 0 52 383 41 43
  REGON: 09235117900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w Barcinie oraz utwardzenie kostką betonową alejki na cmentarzu w Barcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy robót budowlanych: - zakres I Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w Barcinie, - zakres II Utwardzenie kostką betonową alejki na cmentarzu w Barcinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach