Przetargi.pl
Przebudowa budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Gmina Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3871325 , fax. 52 3871253
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec Kujawski
  ul. 23 Stycznia 7 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3871325, fax. 52 3871253
  REGON: 00052888200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.soleckujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych związanych z przebudową poddasza użytkowego budynku oraz wybranych pomieszczeń na parterze i piętrze w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: dokumentacji projektowej, zwanej dalej PROJEKTEM (zał. nr 13 do SIWZ) opracowanej przez jednostkę projektową NOWAR mgr inż. arch. Małgorzatę Nowak z Bydgoszczy, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 12 do SIWZ,projekcie umowy - załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.soleckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach