Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie płyty obornikowej wraz zbiornikami gnojówki oraz drogami dojazdowymi w Ogrodzie Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3280009 , fax. 052 3280024
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  ul. Gdańska 173-175
  85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3280009, fax. 052 3280024
  REGON: 09007292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie płyty obornikowej wraz zbiornikami gnojówki oraz drogami dojazdowymi w Ogrodzie Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie płyty obornikowej betonowej wraz trzykomorowym zbiornikiem gnojówki o pojemności użytkowej do 30 m3 oraz z drogami niezbędnymi do obsługi płyty i zbiornika w Ogrodzie Fauny Polskiej Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, w zakresie i na warunkach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, opisach , mapach stanowiących załączniki do SIWZ. Uwaga: jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/ urządzeń/ rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. Przedmiot zamówienia obejmuje : - opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę (wersja papierowa - 5 egz. , na nośniku elektronicznym - płyta CD-R - 1 egz.) -opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego (wersja papierowa - 4 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD-R 1 egz. ) -opracowanie przedmiarów robót budowlanych dla poszczególnych branż (wersja papierowa - 4 egz. , na nośniku elektronicznym, - płyta CD-R - 1 egz. ) - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych -opracowanie innych wymaganych prawem opracowań, których potrzeba sporządzenia ujawni się w trakcie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia do czasu jego zakończenia, -wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach