Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki KP Toruń-Rubinkowo na siłownię z zapleczem socjalnym

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5255320 , fax. 52 5255319
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5255320, fax. 52 5255319
  REGON: 09136215200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki KP Toruń-Rubinkowo na siłownię z zapleczem socjalnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/ w budynku KP Toruń-Rubinkowo polegające na: Zmianie sposobu użytkowania części budynku stołówki na siłownię z zapleczem socjalnym, szczegółowo określone w: 1)dokumentacji projektowej, 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3)przedmiarach robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach