Przetargi.pl
sprawa nr 119/P/2011 Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawa nr 119/P/2011 Objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, w rozumieniu art.2 pkt. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności (ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe wynikające z Ustaw), 2) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki (Członków Zarządu, Prokurentów, Członków Rady Nadzorczej), 3) Ubezpieczenia majątkowe: budynki i budowle, środki trwałe (wszystkie maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie pozostałe), sprzęt elektroniczny, gotówka oraz inne papiery wartościowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga wniesienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach