Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2011/2012

Gmina Miasto Radziejów ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 285 7100 , fax. 0-54 285 7105
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Radziejów
  ul. Kościuszki 20/22 20/22
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 285 7100, fax. 0-54 285 7105
  REGON: 91086661400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradziejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Odśnieżanie jedni pługami odśnieżnymi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych oraz zwalczanie gołoledzi poprzez posypywanie dróg 5t mieszaniną piasku z solą. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części: Część 1: Odśnieżanie jezdni zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (część A) (max 160 godzin) Część 2: Odśnieżanie jezdni zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (część B) (max 160 godzin) Część 3: Likwidowanie gołoledzi przez posypywanie jezdni 5t mieszaniną piasku z solą zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (część C) (max 80 piaskarek). Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Do odśnieżania dróg należy stosować odpowiedni sprzęt, gwarantujący solidne usunięcie śniegu i naboju śnieżnego. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Do zwalczania gołoledzi dróg należy stosować odpowiedni sprzęt, gwarantujący solidne posypywanie dróg 5t mieszaniną piasku z solą. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. 4. Likwidacja gołoledzi i odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. 5. Mieszaninę piasku z solą zapewnia Wykonawca. 6. Każdorazowo odśnieżanie lub posypywanie mieszaniną piasku z solą winno nastąpić po wydaniu zlecenia przez interwencję pracownika Urzędu Miasta. 7. Wykonawca będzie rozliczany za rzeczywistą ilość rozsypanych piaskarek oraz za rzeczywistą ilość godzin odśnieżania. 8. Wykonawca jest zobowiązany odśnieżyć miasto lub wykonać usługę posypywania 5t mieszaniny piasku z solą w czasie 3 godzin od momentu otrzymania zlecenia. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 11. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 13.Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umownym i zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów podstawienia sprzętu przez Wykonawcę w miarę bieżących potrzeb wynikających z aktualnych warunków atmosferycznych na drogach. Czas pracy sprzętu uzależniony jest więc od aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umradziejow.pl, Zakładka Zamówienia publiczne i przetargi, Zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach