Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Gmina Choceń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2846617 , fax. 54 2846740
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choceń
  ul. Sikorskiego 4 4
  87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2846617, fax. 54 2846740
  REGON: 91086682100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chocen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń - OSP Choceń - OSP Śmiłowice - OSP Czerniewice - OSP Nakonowo Stare - OSP Szczutkowo - OSP Wichrowice - OSP Wilkowice - MDP Choceń, Śmiłowice, Czerniewice 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń 3. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach, Wilkowice 35, 87-850 Choceń 4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87-850 Choceń 5. Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń 8. Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka, ul. Świerczewskiego 29, 87-850 Choceń Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chocen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach