Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4144000 , fax. 54 4144257
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4144000, fax. 54 4144257
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Włocławek w zakresie: Zadanie 1 - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków Urzędu Miasta Włocławek oraz maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego, okablowania komputerowego, wyposażenia, samochodów służbowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadanie 2 - Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych Miasta Włocławek na okres od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Zadanie 3 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Wydział Gospodarki Miejskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.um.wlocl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach