Przetargi.pl
Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 85 10 , fax. 81 551 85 10
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2 2
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 85 10, fax. 81 551 85 10
  REGON: 43102346700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldeblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na poszczególne zadania: ZADANIE 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pod nazwą Przebudowa sanitariatów na oddziałach szpitalnych wraz z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody do pokoi łóżkowych. Uwarunkowania stanu technicznego obiektu: Budynek nr 90 stanowi główny obiekt Szpitala. Został zbudowany w latach 50-tych XX wieku. Stan budynku jest bardzo zróżnicowany, od w pełni zmodernizowanych części Izba przyjęć, podjazd dla karetek, do obecnie modernizowanych: blok operacyjny oraz części budynku wymagające modernizacji i przebudowy - oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, laryngologiczny, OIOM, pomieszczenia: AOS socjalne dla personelu, apteka oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, cw, elektrycznej, niskich prądów i gazów medycznych całego Szpitala. Pomimo dotychczasowo wykonanych remontów i modernizacji nadal głównym problemem jest niedostosowanie części szpitala do aktualnie obowiązujących wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Charakterystyka obiektu: Rok budowy 1955 Kubatura zewnętrzna budynku 23850,00 m3 powierzchnia użytkowa 2872,00 m2 Budynek 4-ro kondygnacyjny z podpiwniczeniem i strychem, konstrukcja murowana. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Zadanie zakwalifikowano do kategorii inwestycji. Powierzchnia: -powierzchnia użytkowa - 2872,00m2 -kubatura zewnętrzna budynku - 23 850,00 m3 Zakres rzeczowy inwestycji: Modernizacji podlegać będzie parter, I, II, III piętro oraz poddasze stanowiące część budynku głównego Szpitala. Modernizowane pomieszczenia muszą spełniać wymagania polskich przepisów i norm, muszą umożliwiać poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Wszystkie pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w uchwyty dla niepełnosprawnych, brodziki wykonać w systemie bezprogowym lub wykonać kratkę ściekową z wyprofilowaniem podłogi. Na korytarzach należy wykonać systemową ochronę ścian i narożników z PCV oraz na jednej ze ścian system pochwytów ściennych. Ściany przy których będą stały łóżka należy wyprowadzić wykładzinę ścienną do wysokości 110 cm tak aby ochronić ścianę przed obiciem i zabrudzeniem. Wszystkie instalacje muszą być kryte. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. a)ocena stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji oraz istniejących instalacji co, cw, wod-kan oraz elektrycznej i gazów medycznych, przebudowa pomieszczeń na oddziale wewnętrznym, laryngologicznym chirurgicznym w aptece oraz gabinetach AOS, szatniach personelu posiłkując się istniejącą, częściową dokumentacją oraz dokonaną, udokumentowaną wizją lokalną z wykonaniem niezbędnych odkrywek. Szczególnie zwrócić uwagę na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń. Zadaniem projektanta będzie także ocena stanu technicznego istniejących instalacji. -Inwentaryzacja i ocena stanu instalacji elektrycznej, -Inwentaryzacja i ocena stanu instalacji co i wod-kan Przed ostatecznym sporządzeniem opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym ustaleń w sprawie proponowanych kosztów i przyjętych rozwiązań. b)wykonanie specyfikacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu, oraz SST wykonania i odbioru robót budowlanych, c)wykonanie części kosztowej w zakresie -przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych /branżowych/. W elementach robót kosztorysu inwestorskiego. d)nadzór autorski (projektancki) nad realizacją projektu, e)uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów umożliwiających rozpoczęcie modernizacji (pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlaych) i przekazanie do użytkowania obiektu(pozwolenie na użytkowanie). f) projektant będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń, o którym mówi ustawa Prawo Budowlane. Opracowana dokumentacja będzie podlegała ocenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i po pozytywnej ocenie przez Zamawiającego zostanie przyjęta protokolarnie. Dokumentacja ma obejmować w szczególności: -projekt architektoniczno- konstrukcyjny -projekt aranżacji i kolorystyki wnętrz -projekt instalacji wod-kan -projekt instalacji sanitarnych: co, wentylacji -projekt gazów medycznych -projekt instalacji niskoprądowej: teletechnicznej, komputerowej -projekt instalacji sygnalizacji pożaru obejmującego wszystkie pomieszczenia objęte projektem -opisy techniczne do wszystkich projektów Modernizacja instalacji wod-kan, co i elektrycznej dotyczy całego budynku. -STWiOR na zaprojektowane do wykonania roboty ze szczegółowym opisem wymaganych badań technicznych niezbędnych do wykonania odbiorów -przedmiary -kosztorysy inwestorskie Szpital posiada niekompletną dokumentację projektową budynku, dlatego przed wykonaniem prac projektowych należy wykonać szczegółową inwentaryzację modernizowanych pomieszczeń, dokonując wymaganych odkrywek. Należy zachować istniejące ściany nośne budynków i konstrukcję dachów. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne w opracowaniu oferty i realizacji projektu. Uzyskanie wszelkich niezbędnych poświadczeń i pozwoleń. Przebudowa dotyczyć będzie pomieszczeń szpitalnych m.in. poradni, oddziałów szpitalnych, apteki. Pomieszczenia które mają zostać objęte modernizacją wymagają przebudowy w celu dostosowania ich do nowych funkcji oraz obowiązujących przepisów technicznobudowlanych. Na oddziałach przebudowane będą pokoje chorych z węzłami sanitarnymi, dyżurki lekarskie, punkty pielęgniarskie z pokojami przygotowawczymi pielęgniarskimi, gabinety zabiegowe oraz pomieszczenia pomocnicze i socjalne. Węzły sanitarne będą przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Ściany wewnętrzne: -ściany murowane z betonu komórkowego -ściany gipsowo-kartonowe na profilach systemowych grubości 10,12 cm. W pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne. Okna i drzwi Drzwi płytowe wyposażone w zabezpieczenia - panel dolny i profile brzegowe, chroniące przed uszkodzeniem Wymianie podlegają tylko okna nie spełniające obowiązujących norm izolacyjności. Tynki wewnętrzne na mokro Cementowo-wapienne kat III, z gładzią gipsową Należy wykonać zabezpieczenie odbojnicami systemowymi wszystkich miejsc narażonych na uszkodzenie ruchem łóżek, wózków dla niepełnosprawnych, wózków ekip sprzątających. Ponadto na korytarzach wykonać systemowe pochwyty przyścienne Sufity podwieszane W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i innych wykonać sufity podwieszane higieniczne na ruszcie stalowym z wypełnieniem z płyt mineralnych z powierzchnią pokrytą powłoka bakteriobójczą Wykończenie podłóg Wykładziny podłogowe PVC lub kauczukowe Prace sanitarne Prace modernizacyjne obejmują wszystkie instalacje wewnętrzne w zakresie całego szpitala z wyłączeniem bloku operacyjnego - modernizacja całej instalacji wraz z armaturą w obrębie przebudowywanych pomieszczeń, modernizacja pionów instalacyjnych, wymiana grzejników ,które nie spełniają obecnych norm. Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe, kompaktowe higieniczne zaworowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego i zaworami powrotnymi, dodatkowo, na grzejnikach należy zamontować głowice termostatyczne. Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna wraz z ciepłą wodą użytkową - modernizacja całej instalacji wraz z armaturą w obrębie przebudowywanych pomieszczeń, modernizacja pionów wodnych i kanalizacyjnych w całym budynku z wyłączeniem pomieszczeń bloku operacyjnego. Wszystkie materiały użyte przy przebudowie muszą posiadać Atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia Zakres robót budowlanych obejmował będzie: -wykonanie wyburzeń i demontaż stolarki zgodnie z projektem -demontaż warstw posadzkowych -wykonanie ścianek działowych zgodnie z projektem -wykonanie powiększenia otworów drzwiowych -wyrównanie posadzek -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z projektem -wykonanie węzłów sanitarnych -zabudowanie wszystkich instalacji -wykonanie sufitów podwieszanych -sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej -wyposażenie węzłów sanitarnych w wentylatorki na kanałach grawitacyjnych sprężonych z włączeniem oświetlenia oraz z opóźnionym wyłączeniem -wykonanie prac wykończeniowych Przyjęto następujące rozwiązania materiałowe: -nadproża otworów: żelbetowe prefabrykowane lub z profili stalowych -ściany działowe z betonu komórkowego lub płyt GK gr 12 cm -obudowy instalacji z płyt GK na konstrukcji stalowej z profili zimno giętych -instalacje przeciwwilgociowe pionowe w pomieszczeniach mokrych wykonać hydroizolację folią w płynie -okładziny podłogowe i ścienne: -podłogi wykonać z PCV z wyoblonym cokołem na wysokość 10 cm w łazienkach wykładziny muszą posiadać atest antypoślizgowy na bosa stopę -ściany należy malować farbą lateksowa zmywalną -ściany w łazienkach wykonać z płytek do pełnej wysokości pomieszczenia, wszystkie zastosowane wykładziny powinny być zmywalne -należy zachować jednakowy poziom posadzek wokół umywalek w pokojach -tynki wewnętrzne; kat III z gładzią gipsową -stolarka drzwiowa drzwi wewnętrzne pełne z okleiną HPL -ochrona ścian: w pokojach chorych oraz ciągach komunikacyjnych, w których odbywał się będzie transport chorych należy zastosować system ochrony ścian i narożników PCV -sprzęt dla niepełnosprawnych- wszystkie łazienki i wc muszą być wyposażone w system pochwytów dla osób niepełnosprawnych Zakres prac w obrębie konstrukcji budynku może wystąpić w przypadku wykonywania podciągów przy poszerzanych otworach drzwiowych. Zakres robót instalacyjnych: Instalacje wodno-kanalizacyjne Wykonać całą nową instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w całym budynku z wyłączeniem pomieszczeń bloku operacyjnego. Instalację wody zimnej należy wykonać z rur zgrzewanych z polipropylenu typ 3, wody ciepłej i cyrkulacji z polipropylenu typ 3 stabi. Instalację kanalizacyjną należy wykonać z PCV niskoszumowej do wszystkich pomieszczeń wraz z wymiana wszystkich pionów. Wentylacja : W modernizowanych pomieszczeniach wykonać instalacje wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach brudowników wykonać instalację mechaniczną Instalacja grzewcza Modernizacja całej instalacji grzewczej/piony, poziomy/ z wyłączeniem pomieszczeń bloku operacyjnego. Grzejniki żeliwne należy wymienić na grzejniki aluminiowe z zaworami odcinającymi i termostatycznymi, płytowe z uchwytami do zastosowania w obiektach służby zdrowia odpowiadającym przepisom sanitarnym. Wykonać węzeł 3 funkcyjny na potrzeby c. o., c. w., c. t. Zakres robót instalacji elektrycznej: Modernizacja instalacji W ramach prac modernizacyjnych należy wymienić całą instalację elektryczną, przystosowując ja obowiązujących warunków technicznych. Zakres prac obejmuje modernizację wewnętrznej instalacji oświetlenia ogólnego, oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego, instalacji wewnętrznej gniazd wtykowych, zestawów przyłóżkowych, instalacje teletechniczne, instalacje gazów medycznych wraz z doprowadzeniem gazów medycznych do sal, które obecnie ich nie mają. Baza szpitala liczy 96 łóżek oraz poradnie specjalistyczne, które zapewniają jego funkcjonowanie. Szpital posiada oddziały: Chorób Wewnętrznych, Chirurgiczny, Pododdział Ortopedyczny, Laryngologiczny, OIOM, Izba Przyjęć. Poradnie: Kardiologiczna, Neurologiczna, Ginekologiczna, Otolaryngologiczna, Dermatologiczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Okulistyczna, Urologiczna, Psychiatryczna, Uzależnień od alkoholu i współuzależnienia, Diabetologiczna, Logopedyczna, Medycyny Pracy, Stomatologiczna, Rehabilitacyjna. Rocznie hospitalizowanych jest około 3 000 pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 24 000 porad. Przepisy związane : -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. poz. 739 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej -Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 listopada 1994 r.(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. zm.) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(zm. Z dnia 07.04.2009r) ZADANIE 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pod nazwą Modernizacja awaryjnych źródeł zasilania - zakup agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem pomieszczenia. Lokalizacja, nr kompleksu, nazwa użytkownika (użytkowników): Lokalizacja : 08-530 Dęblin ul. Szpitalna 2, powiat rycki, województwo lubelskie Numer kompleksu: 6051 Użytkownik: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP- ZOZ w Dęblinie. Uwarunkowania stanu technicznego obiektu: Budynek trafostacji nr 92 znajduje się na terenie kompleksu wojskowego nr 6051 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie. Budynek nr 92 stanowi jeden z obiektów Szpitala. Został zbudowany w latach 70-tych XX wieku. W budynku znajduje się trafostacja oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym. W 2014 roku wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich. Od chwili powstania pełni funkcję stacji transformatorowej. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, stropodach kryty papą termozgrzewalną, konstrukcja ścian murowana, fundamenty żelbetowe. Opracowana dokumentacja będzie podlegała ocenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i po pozytywnej ocenie przez Zamawiającego zostanie przyjęta protokolarnie. Powierzchnia: -powierzchnia użytkowa budynku - 88,00 m2 -powierzchnia pomieszczenia - 41,65 m2 -kubatura zewnętrzna budynku - 567,00 m3 Charakterystyka obiektu budynek nr 92/6051: Kubatura budynku 567,00 m3 powierzchnia użytkowa 88,00 m2 powierzchnia remontowanego pomieszczenia 41,65 m2 Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Modernizacja awaryjnych źródeł zasilania - wymiana agregatu prądotwórczego-zasilanie awaryjne obiektów szpitala stanowi agregat spalinowy WOLA o mocy 250 kVA, który pracuje od 1984 roku i jest mocno wyeksploatowany. Nowy agregat o mocy 250 kVA powinien być wyposażony w funkcje autostartu, zbiornik na paliwo w agregacie min 600 l. Modernizacja budynku nr 92 obejmuje roboty budowlane pomieszczeń, elewacji budynku oraz wymianę agregatu prądotwórczego. Agregat służy jako rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną obiektów szpitala. Pomimo regularnych czynności konserwacyjnych, system jest w znacznym stopniu wyeksploatowany oraz przestarzały. Obecny stan budynku oraz agregatu nie gwarantuje właściwego zabezpieczenia szpitala w dostawie energii elektrycznej. Zakres rzeczowy inwestycji: Zadanie obejmuje roboty budowlane oraz dostarczenie i zamontowanie nowego agregatu prądotwórczego. Modernizacja pomieszczenia w którym znajduje się agregat prądotwórczy w budynku stacji transformatorowej: Roboty rozbiórkowe: -wykucie ślusarki stalowej drzwiowej jednodzielnej i dwudzielnej -wykucie ślusarki okiennej -wykucie wyrzutni z żaluzjami -skucie posadzki z terakoty -rozebranie okładziny wygłuszającej na ścianach i sufitach -zerwanie wełny mineralnej na ruszcie drewnianym ze ścian i sufitów -zdemontowanie kątowników i blachy ryflowanej przykrywającej kanały kablowe -demontaż agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem -rozebranie podbudowy betonowej -demontaż opraw oświetleniowych Roboty budowlane -wykonanie wylewki samopoziomującej -ułożenie posadzki z płytek gres -wykonanie przecierki tynków ścian i sufitów - wykonanie wyciszenia powierzchni ścian i sufitów płytami wygłuszającymi -wykonanie malowania ścian i sufitów -montaż ślusarki drzwiowej -montaż ślusarki okiennej - montaż wyrzutni i czerpni -montaż przykrywy stalowej w kątownikach na kanałach -wykonanie betonowego fundamentu pod agregat -zamontowanie opraw oświetleniowych hermetycznych z kloszami - zamontowanie wyłączników i gniazd -dostarczenie i podłączenie agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA wyposażonego w funkcję autostartu -naprawa elewacji - tynki i okładziny -malowanie elewacji Wymiana agregatu prądotwórczego: moc 250 kVA, funkcja autostartu, zbiornik na paliwo w agregacie min 600 l, nie planuje się dodatkowego składowania paliwa. ZADANIE 3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pod nazwą Dostawa i montaż windy w budynku 246 (POZ). Lokalizacja, nr kompleksu, nazwa użytkownika (użytkowników): Lokalizacja : 08-530 Dęblin ul. Szpitalna 2, powiat rycki, województwo lubelskie Numer kompleksu: 6051 Użytkownik: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP- ZOZ w Dęblinie. Uwarunkowania stanu technicznego obiektu: Budynek nr 246 stanowi jeden z obiektów Szpitala. Został zbudowany w latach 70-tych XX wieku. W budynku znajduje się POZ. W budynku wyremontowano pomieszczenia recepcji, gabinet pediatryczny z poczekalniami dla dzieci zdrowych i chorych, gabinet zabiegowy oraz łazienkę dla pacjentów. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Ponadto na pierwszym piętrze wyremontowano gabinet ginekologiczny oraz łazienki: dla pacjentów oraz personelu. W 2015 roku wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i kominów. Oprócz tego wykonano podjazd dla niepełnosprawnych na parter budynku. Pomimo dotychczasowo wykonanych remontów i modernizacji nadal głównym problemem jest niedostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dotyczy to w szczególności braku komunikacji osób niepełnosprawnych na I-sza kondygnację budynku. Budynek dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia, stropodach kryty papą termozgrzewalną, konstrukcja ścian murowana, fundamenty żelbetowe. Powierzchnia : -powierzchnia użytkowa -431,00m2 -kubatura zewnętrzna budynku - 2775,00 m3 Charakterystyka obiektu: Rok budowy 1979 Kubatura budynku 2775,00 m3 powierzchnia użytkowa 431,00 m2 Budynek dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia, stropodach kryty papą termozgrzewalną, konstrukcja ścian murowana, fundamenty żelbetowe. Zakres rzeczowy inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej na budowę windy w budynku POZ Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami, niezbędnymi do realizacji zadania. Opracowana dokumentacja będzie podlegała ocenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i po pozytywnej ocenie przez Zamawiającego zostanie przyjęta protokolarnie. Szpital posiada niekompletną dokumentację projektową budynku dlatego przed wykonaniem prac projektowych należy wykonać szczegółową inwentaryzację, dokonując wymaganych odkrywek. Uzyskanie wszelkich niezbędnych poświadczeń i pozwoleń. Wykonany projekt uwzględni wszelkie wymagania w tym zakresie a wszystkie otwory drzwiowe będą normatywne i nie podlegają analizie przestrzenno - użytkowej, opis niezbędnych stref ochronnych, opis komunikacji, itp. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę windy na zewnątrz budynku oraz jej zamontowanie wraz z pracami budowlanymi i instalacyjnymi zgodnie z projektem. Niezbędna przebudowa elementów budynku powinna spełniać wymagania polskich przepisów i norm oraz umożliwiać poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Zakres robót budowlanych obejmował będzie: -wykonanie wyburzeń i demontaż stolarki zgodnie z projektem -demontaż warstw posadzkowych -wykonanie ścianek zgodnie z projektem -wykonanie robót ziemnych zgodnie z projektem -wyrównanie posadzek -wymiana stolarki okiennej z projektem -wykonanie prac ślusarskich -wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z projektem -wykonanie prac wykończeniowych -dostarczenie i zamontowanie windy osobowej Przyjęto następujące rozwiązania materiałowe: -nadproża otworów: żelbetowe prefabrykowane lub z profili stalowych -ściany z betonu komórkowego -instalacje przeciwwilgociowe pionowe murów zgodnie z projektem -winda osobowa elektryczna : -udźwig -630 kg -ilość osób 6 -usytuowanie dźwigu na zewnątrz budynku/od szczytu budynku/ -kabina dwustronna -ilość przystanków 2 -wysokość podszybia ok. 1200 mm -wysokość nadszybia ok. 4000mm -minimalne wymiary kabiny wewnątrz 140cm długość , 110 cm szerokość, -kabina windy musi być wyposażona przycisk stop -strefa przycisków wewnątrz kabiny musi znajdować się na odpowiednie, osiągalnej dla osób na wózku wysokości -minimalna wolna powierzchnia przed wejściem do windy to 150 cm -poręcz powinna znajdować się na wysokości 90 cm -powierzchnia posadzki wewnątrz kabiny powinna zapobiegać poślizgom -wskazane jest zainstalowanie dodatkowego zasilania awaryjnego Zakres prac w obrębie konstrukcji budynku może wystąpić w przypadku wykonywania podciągów przy poszerzanych otworach drzwiowych. 2. 2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót poszczególnych branż. 2.2.W ramach umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego Przedmiotu umowy oraz do ewentualnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego. 3.3.Nadzór autorski obejmuje: 1)kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, 2)wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 3)uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych, 4)nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 5)udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót. 3.4.Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w cenę oferty. 3.5.Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy. 3.6.Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 3.5., spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej wobec Wykonawcy po uprzednim odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy. 3.7.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w ramach realizacji przedmiotowej umowy pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych. 4.Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), 6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 7) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Przekazana dokumentacja będzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. W dokumentacji będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 6. W dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 7. Zamawiający wymaga, by dokumentacja określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. Dodatkowo dozwolone jest podanie przykładowo 2 - 3 handlowych nazw wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. 8.Dokumentacja przekazana zostanie w 5 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf. 9.Wraz z dokumentacją projektową, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół jej odbioru do podpisu. 10.Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół. 11.W przypadku wykrycia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego. 12.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia stanowić będzie przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 13.Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 14.W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z chwilą jego wykonania Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 15.Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej, nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności: 1)używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót, 2)utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami, 3)wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu, 4)rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 5)nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 6)rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 16.Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. 17.Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 18.W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 19.W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 20.Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna będzie od wad prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaldeblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach