Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 744 03 22 , fax. 81 744 03 22
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
  ul. Mickiewicza 24 24
  20-433 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 03 22, fax. 81 744 03 22
  REGON: 00071448490943
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2sp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w podziale na zadania: Część 1 Dostawa różnych artykułów spożywczych - kod CPV 15.80.00.00-6 Część 2 Dostawa mięsa drobiowego - kod CPV 15.10.00.00-9 Część 3 Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych i wołowych - kod CPV 15.10.00.00-9 Część 4 Dostawa mleka i przetworów mlecznych - kod CPV 15.50.00.00-3 Część 5 Dostawa mrożonek - kod CPV 15.89.60.00-5 Część 6 Dostawa pieczywa - kod CPV 15.81.10.00-6 Część 7 Dostawa owoców i warzyw - kod CPV 15.30.00.00-1 Część 8 Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych - kod CPV 15.00.00.00-8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu/bip/sp2
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach