Przetargi.pl
4/Ż/2016

Zakład Karny w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 69 00 , fax. 81 827 35 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Opolu Lubelskim
  ul. Owocowa 7 7
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 827 69 00, fax. 81 827 35 50
  REGON: 06039716600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  4/Ż/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Bułka tarta PN-A-74113 gat. I, j.m. kg, ilość 950 kg. 2. Chleb pszenno-żytni 600g. krojony, foliowany po 150g. gat. I j.m.szt. ilość 105 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach