Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożyw czych do stołówki szkolnej

Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-362 Lublin, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 744 16 44 , fax. 81 744 16 44
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2 2
  20-362 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 16 44, fax. 81 744 16 44
  REGON: 00021925300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp32.lublin.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożyw czych do stołówki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia poszczególnych części został zawarty w załącznikach 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp32.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach