Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Kozula 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 34 70 , fax. 0-83 343 34 70
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
  Kozula 1 1
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 34 70, fax. 0-83 343 34 70
  REGON: 00029633100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskozula.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, wymienionych w formularzu oferty wraz z formularzem cenowym - zał. nr 1, w okresie 12 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskozula.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach